Komitet Audytu powołany został Uchwałą Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. nr 3/04/02/2015, 4/04/02/2015, 5/04/02/2015, z dnia 4 lutego 2015 r. roku na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649).

Skład osobowy Komitetu Audytu:

Robert Bednarski – Przewodniczący Komitetu spełniający warunki niezależności posiadający kwalifikacje w dziedzinie finansów i ekonomii

Andrzej Goździkowski – Członek Komitetu

Włodzimierz Bartkowski – Członek Komitetu

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin (pobierz regulamin) oraz Załącznik nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.