Emisja akcji serii I


Liczba akcji: 129 122 590
Rodzaj akcji: akcje zwykłe na okaziciela
Cena emisyjna
(konwersja zadłużenia z tytułu kredytów bankowych):
1,10 zł
Cena emisyjna
(konwersja zadłużenia z tytułu transakcji terminowych):
1,30 zł
Wysokość kapitału zakładowego: 226.422.590 zł
   
Cele emisji:
Konwersja wierzytelności Spółki z tytułu części niezabezpieczonych zobowiązań z umów kredytowych oraz zobowiązań z transakcji terminowych wobec banków na akcje serii I na mocy układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 24 lipca 2009 roku w ramach finalizacji postępowania naprawczego, zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy w Lesznie, V Wydział Gospodarczy prawomocnym postanowieniem z dnia 15 września 2009 roku.  
W dniu 21.04.2011r. dokonano umorzenia 30 889 143 (słownie: trzydziestu milionów osiemset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu trzech) akcji własnych Spółki zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 1,00 zł każda.