Struktura akcjonariatu – akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym

Ostatnia zmiana dokonana na dzień: 20.01.2017

Liczba akcji ogółem: 23.069.033

 Lp
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów 
(%)

1
CEDROB SA
23.069.033
82,98
23.069.033
82,98