Struktura akcjonariatu - IV kwartał 2014

 Ostatnia zmiana dokonana na dzień: 05.12.2014

Liczba akcji ogółem: 27.800.229

 Lp
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów 
(%)

1
CEDROB SA
9.171.294
32,99
9.171.294
32,99