2013

Raport bieżący nr 41/2013  30.12.2013  
Wpis zastawu na udziałach Emitenta w spółce zależnej do rejestru zastawów – zabezpieczenie do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego.  
     
Raport bieżący nr 40/2013  19.12.2013  
Zawarcie przez spółkę zależną umowy przelewu praw na zabezpieczenie – informacja poufna, umowa znacząca    
Raport bieżący nr 39/2013 17.12.2013  
Aneks do umowy znaczącej, hipoteki na aktywach o znacznej wartości  
     
Raport bieżący nr 38/2013 05,06.2013  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 37/2013 28.11.2013
Podpisanie umowy zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce zależnej tytułem zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2)    
     
Raport bieżący nr 36/2013 31.08.2013
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie umowy przelewu praw na zabezpieczenie – umowa znacząca.    
     
Raport bieżący nr 35/2013 14.08.2013  
Wpis zastawu na ogóle zbywalnych praw majątkowych komandytariusza (Emitenta) w spółce pod firmą Tigra Trans Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa - zabezpieczenie do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny (Aneks nr 2)  
     
Raport bieżący nr 34/2013 26.07.2013  
Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
     
Raport bieżący nr 33/2013 25.07.2013  
Zmiana znaczącej umowy  
     
Raport bieżący nr 32/2013 18.07.2013  
Odwołanie osoby nadzorującej  
     
Raport bieżący nr 31/2013 18.07.2013  

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r., odbytej 17 lipca 2013 r.

Załącznik

 

     
Raport bieżący nr 30/2013 18.07.2013  

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r., podjętych w dniu 17 lipca 2013 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

Załącznik

 

     
Raport bieżący nr 29/2013 03.07.2013  
Zawarcie umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 28/2013 27.06.2013  
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2013 r., ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły  
     
Raport bieżący nr 27/2013 27.06.2013  
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia    
     
Raport bieżący nr 26/2013 27.06.2013  
Powołanie osoby nadzorującej  
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 25/2013 - KOREKTA 27.06.2013  
Powołanie osoby nadzorującej – korekta raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 27.06.2013 r.  
Załącznik    
     
Raport bieżący nr 25/2013 27.06.2013  
Powołanie osoby nadzorującej  
     
Raport bieżący nr 24/2013 27.06.2013  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r.  
Załącznik    
     
Raport bieżący nr 23/2013 27.06.2013  
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.  
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 22/2013 25.06.2013  

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na członka rady nadzorczej oraz projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia

 
Załączniki do Raportu bieżącego nr 22/2013    
     
Raport bieżący nr 21/2013 14.06.2013  
Wpis zastawu na udziałach Emitenta w spółce zależnej do rejestru zastawów – zabezpieczenie do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2)  
     
Raport bieżący nr 20/2013 07.06.2013  
Wpis zastawu na udziałach Emitenta w spółce zale nej do rejestru zastawów – zabezpieczenie do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2)  
     
Raport bieżący nr 19/2013 28.05.2013  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
     
Raport bieżący nr 18/2013 28.05.2013  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 17/2013  22.05.2013  
Podpisanie umów zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółkach zależnych tytułem zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2)  
     
Raport bieżący nr 16/2013 22.05.2013  
Wybór audytora sprawozdań finansowych  
     
Raport bieżący nr 15/2013 17.05.2013  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie aneksu do umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 14/2013 30.04.2013  
Wygaśnięcie listu intencyjnego – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 13/2013 26.04.2013  
Rezygnacja osoby nadzorującej  
     
Raport bieżący nr 12/2013 25.04.2013  
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku  
     
Raport bieżący nr 11/2013 09.04.2013  
Złożenie oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego  
     
Raport bieżący nr 10/2013 09.04.2013  
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci  
Wykaz raportów opublikowanych w roku 2012 - załącznik    
     
Raport bieżący nr 09/2013 18.03.2013  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 08/2013 18.03.2013  
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 07/2013 20.02.2013  
Zakończenie likwidacji spółki zależnej pod firmą Meat Service sp. z o.o.  
     
Raport bieżący nr 06/2013 30.01.2013  
Zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r.  
     
Raport bieżący nr 05/2013 10.01.2013  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 04/2013 09.01.2013  
Rezygnacja osoby nadzorującej  
     
Raport bieżący nr 03/2013 09.01.2013  
Powołanie osoby nadzorującej  
załącznik  
     
Raport bieżący nr 02/2013 09.01.2013  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 stycznia 2013 r.  
załącznik  
     
Raport bieżący nr 01/2013 09.01.2013  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 stycznia 2013 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
załącznik