Struktura akcjonariatu - I kwartał 2013

Ostatnia zmiana dokonana na dzień: 08.01.2013

Liczba akcji ogółem: 278 002 290

 Lp Akcjonariusz
Liczba akcji Udział w kapitale 
z
akładowym(%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)
1 ING Bank Śląski S.A. 
29 994 181
10,79 29 994 181
10,79
2 Bank Zachodni WBK SA
29 227 486
10,51
29 227 486
10,51
3
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 20 369 538
7,33 20 369 538
7,33
4
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 
ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny
(zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA)
13 268 981
 4,77  13 268 981  4,77


 


akcjonariat, akcjonariusze, struktura akcjonariatu