Tendencje rynkowe

RYNEK WIEPRZOWINY

Ceny skupu

Ceny skupu żywca to najważniejsza pozycja kosztowa w rachunku zysku i strat zakładów mięsnych. W ostatnich lata notuje się jej rekordowe poziomy, co odbija się negatywnie na rentowności branży.

 

Prognozy
 

Według prognoz ARR ceny skupu w grudniu 2014 i marcu 2015 r. będą się kształtować na poziomie:

 

Wśród czynników wpływających na poziomi cen skupu wymienia się:

 

1)  Pogłowie trzody chlewnej i produkcja żywca wieprzowego

Według GUS w końcu czerwca 2014 r. krajowe pogłowie trzody chlewnej liczyło 11,7 mln sztuk, o 5% więcej niż w końcu lipca poprzedniego roku oraz o 4,8% więcej od stanu notowanego w końcu marca 2014 r.

W strukturze stada trzody chlewnej również zaszły zmiany – w czerwcu 2014, w porównaniu z lipcem 2013 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 0,4 p. p.), warchlaków (o 0,2 p. p.) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,3 p. p.). Odnotowano natomiast wzrost udziału tuczników (o 0,9 p.p. )

 

Pogłowie trzody chlewnej, w tym loch na chów w latach III 2007-VI 2014 przedstawiało się następująco (tys. szt.):

 

 2)  Krajowy popyt na wieprzowinę

Konsumpcja mięsa w Polsce, w tym wieprzowiny i wołowiny, jest pochodną sytuacji na krajowym rynku surowca obecnej kondycji polskiej gospodarki. Wzrost krajowych cen detalicznych mięsa wieprzowego, przy jednoczesnym pogorszeniu się sytuacji bytowej Polaków, zwykle odbija się negatywnie na konsumpcji mięsa droższego, zwiększając popularność tego relatywnie tańszego. W ostatnich latach można zaobserwować trend spadku spożycia wieprzowiny na rzecz drobiu. W ostatnim czasie pojawiły się sygnały wzrostu spożycia mięsa wieprzowego w Polsce. Jest to spowodowane zwiększoną podażą wieprzowiny, a w konsekwencji, niższymi jej cenami. Wg prognoz ARR, z powodu spadających cen mięsa wieprzowego, jego konsumpcja wg prognoz ARR może wynieść w tym roku 38,5 kg per capita rocznie, wobec 35,5 w roku ubiegłym. 

Po spadku spożycia wieprzowiny o ponad 3 kg w 2013 r., ARR przewiduje, że w 2014 r. spożycie wieprzowiny może być wyższe o około 1 kg.
 

3)  Handel zagraniczny

Na poziom cen skupu na rynku krajowym ma wpływ również s eksportu polskiej wieprzowiny. Na wielu rynkach zagranicznych oczekuje się wzrostu spożycia mięsa czerwonego, w tym wieprzowiny, co rodzi nowe możliwości eksportowe dla polskich producentów.

 

 

Pogłowie trzody chlewnej, w tym loch na chów w latach III 2007-VI 2014 przedstawiało się następująco (tys. szt.):


Prognozy dla światowej konsumpcji mięsa (wg OECD/FAO)

Według danych OECD / FAO światowy rynek konsumpcji mięsa wzrośnie w latach 2012 – 2021 o 17%. Dynamika wzrostu wieprzowiny, która na koniec 2012 r. była liderem globalnego rynku pod względem spożycia, wyniesie w latach 2012-2021 13%.

 

RYNEK ZBÓŻ

Opłacalność chowu świń zależy od relacji rynkowych cen skupu żywca do kosztów produkcji. Ponieważ głównym elementem kosztów dla hodowcy świń jest pasza zbożowa, informacje płynące z rynku zbóż są ważną wskazówką dla zakładów mięsnych, w jakim kierunku mogą zmierzać ceny skupu żywca.

 

Wśród czynników wpływających na poziom cen skupu zbóż wymienia się:

1)  Zapasy początkowe

Zasoby zbóż to pochodna jakości zbiorów. W okresie dobrych zbiorów, tj. lepszych niż w porównywalnym okresie, zapasy zbóż powinny być wyższe niż na początku poprzedniego sezonu.


2)  Poziom produkcji

Według raportu Agencji Rynku Rolnego światowa produkcja zbóż (bez ryżu) w sezonie 2014/2015 wyniesie 1.989 mln ton, a więc będą zbliżone do zbiorów z poprzedniego sezonu 2013/2014. Zapasy po aktualnym sezonie mogą się wynieść do 420 mln ton, co da wzrost o 6% względem poprzedniego.
 
W Unii Europejskiej (UE-28) zbiory zbóż w 2014 r. są szacowane na poziomie 309 mln ton, czyli o 2,5% wyższym niż w 2013 r., w tym pszenicy na 151 mln ton, jęczmienia na 57 mln ton, a kukurydzy na 68 mln ton.
 
W Polsce zbiory zbóż ogółem w 2014 r. zostały ocenione jako rekordowe, na 31,8 mln ton (łącznie z kukurydzą, gryką i prosem), tj. o 3,3 mln ton (o 11,8%) powyżej poziomu z 2013 r. i o 3,6 mln ton (o 12,9%) powyżej średniej z lat 2009-2013).
 


3)  Zużycie krajowe

W strukturze zużycia zbóż w Polsce wyróżnia się jego wykorzystanie w celach hodowlanych (zboża paszowe dla drobiu i żywca wieprzowego), konsumpcyjnych, przemysłowych (w tym biopaliwa). Zapotrzebowanie na zboże to również efekt skali wykorzystania ziarna do siewu.


4)  Handel zagraniczny

Na ceny skupu zbóż wpływ ma również skala eksportu i importu ziarna. W związku ze strukturalnym niedoborem w podaży krajowego ziarna, import zbóż jest traktowany jako uzupełnienie wewnętrznego rynku.